مقاومسازی اساسی الیاف پلیمری در قسمتهای گوناگون سازه منجمله دیوارها، ستونها، تیر و دال قابلاجرا است. در این شکل اهمیت تقویت بال تحتانی تیر فولادی در دو سر مفصل میتوان سبب بهبود عملکرد تیر شد. محصور کردن عرضی بتن اهمیت پوشش بتنی FRP و افزودن لایههایی از الیاف شیشه و کربن باعث بهسازی لرزهای بتن شده و مقاومت آخرین آن را تا دو برابر افزایش میدهد. کلیدی به کار گیری از این روش، المانهای فولادی با یک چسب شیمیایی دو عضوی به مرحله بتن چسب میگردند و یک سیستم کامپوزیت تولید میکنند که مقاومت برشی و خمشی بالاتری دارد. حیاتی استفاده از الیاف پلیمری FRP علاوه بر ارتقا ظرفیت برشی ستون می توان دسته گسیختگی آن را از شرایط برشی به خمشی تغییر تحول بخشید و باعث ارتقا شکلپذیری آن شد. ستون بتنی: گنجایش جذب انرژی و شکلپذیری ستون، زمان قرارگیری بارهای لرزهای بر روی پوشش بتنی ستون، مهم مییابد. از مزیتهای روش پوشش بتنی بهسازی لرزهای ستون میتوان به ارتقا مقاومت خمشی بتن، ارتقا مقاومت برشی، افزایش مقاومت فشاری،افزایش مقاومت رد برابر خوردگی، ارتقاء استمرار و طول عمر، در اختیار گرفتن گسترش سوراخ و عرض آن، ضخامت ناچیز ورقههای FRP و عدمتغییر قابلتوجه در بعدها ستون، ارتقا شکلگیری، سهولت در اجرا و مقرونبهصرفه بودن اشاره کرد. امروزه درزمینه بهسازی لرزهای و مقاومسازی ساختمان در برابر زمین لرزه پیشرفتهای زیادی صورت گرفته می باشد که یاری می‌نماید تا طراحی سازههای مقاوم در برابر زمین لرزه اهمیت اطمینان بیشتری انجام شود. حیاتی همین حالا امروزه برخی از طریق ها مانند نحوه مقاوم سازی ساختمان کلیدی FRP می تواند کلیدی قیمت ها و هزینه های پایین، سودآوری و بها افزوده بالایی را برای کارفرمایان خصوصی و سازمانی در پی داشته باشد. به علاوه، مقاطع متغیر دال اهمیت استعمال از میلههای FRP کربنی کلیدی به کارگیری از چسب شیمیایی درون روزنهها مقاوم سازی شد. افزایش مقاومت خمشی تیر، ارتقا مقاومت برشی، افزایش شکلپذیری، ارتقا مقاومت در برابر خوردگی، ارتقاء دوام و ارتفاع عمر، در دست گرفتن عرض ترک، ترمیم ناشی از خوردگی، ضخامت قلیل ورقههای FRP و عدمتغییر قابلتوجه در بعد ها تیر، سهولت در اجرا و ارزانتر بودن نسبت به روشهای سنتی از مزیتهای این طرز مقاومسازی ساختمان است. بهمنظور افزایش ظرفیت باربری دال، ارتقاء مقاومت دال در برابر خوردگی، مقاومت فشاری بتن، ارتقاء مقاومت خمشی و برشی میتوان از الیاف پلیمری بهطور موضعی به کار گیری مقاوم سازی ساختمان چیست کرد. بعد ها بازه تیر بتنی، مساحت مشخصات مکانیکی میلهگردهای موجود و میلهگرد FRP و مقاومت بتن موجود، ازجمله عواملی هستند که در افزایش مقاومت خمشی سازههای بتنی اساسی استفاده از سیستمهای FRP تأثیرگذارند.

ایندکسر