جذب یک فرایند فیزیکی، شیمیایی می باشد که در آن ماده آلاینده به تیتر ماده جذب شونده از داخل مایع بر روی مرحله یک جامد منتقل می‌شود و آن گاه توسط اندرکنشهای شیمیایی یا این که فیزیکی به تراز جامد میچسبد. کربن سازی فرایندی میباشد که در آن حیاتی حرارت دادن از یک ماده ی غنی از کربن، کربن خالص تولید میکنند؛ به همین روند پیرولیز نیز میگویند که از یک تکنیک سابق به جهت ساخت ذغال سنگ نشات گرفته است. برای فعال سازی فیزیکی گازی میبایست فرایند پیرولیز در محیط بی اثر و در دمای 600 تا 900 مرتبه سلسیوس انجام شود، آنگاه اکسیژن به محفظه پمپ شود و دما در در میان 900 تا 1200 مرتبه سلسیوس گرم کربن فعال نی نی سایت گردد. همین روش ایجاد کربن فعال در دو سطح کربونیزاسیون (پیرولیز) و فعالسازی به صورت هم زمان انجام می شود. ولی باید اعتنا داشت که در هنگام گرم شدن، ممکن می باشد میزان کمی از موادسازنده حمام جذب کربن شوند و از میزان خلوص کربن فعال ساخت شده قلیل کنند. واحد آن M2/g ( متر مربع بر گرم) است. نیرویی که سبب ساز به جذب فیزیکی بر مرحله کربن اکتیو میشود، نیروی پراکندگی لاندن (London dispersion force) است؛ که همین نیرو خود فرمی از نیروهای واندروالس می باشد و در اثر جاذبه در بین مولکولی ایجاد میشود. ضروری به ذکر می باشد که نیروهای پراکندگی لاندن یک فعل و انفعال در بین مولکولی است که در بین همگی مولکولها اعم از قطبی و غیرقطبی وجود دارااست ولی مضاعف کوتاه مدت میباشند. کلر: جهت جلوگیری از آلوده شدن آب در سیستم لولهکشی همواره یه خرده کلر بیشتر در آب وجود دارد. نیتراتها: نیترات یکی از از مهمترین مواد مغذی هست و نقش مهمی در رویش گیاهان دارد. به جهت جذب شدن، مواد آلوده و کثیف کننده ی آلی و کربن فعال هر دو باید در آب حل شده باشند تا ترازو ی مواد آلوده کننده از تخلخلهای کربن فعال کوچک تر شده و بتوانند از همین تخلخلها عبور کرده و عده شوند. به عنوان مثال، بها هر کیلو کربن فعال جاکوبی و نوریت هلند گران خیس از برندهای داخلی و اهل ایران می باشد. فعال سازی شیمیایی بهتر از فعال سازی فیزیکی میباشد زیرا نیز در دمای زیر تر و هم روزگار کوتاه تری برای فعال نمودن مواد صرف می شود. بدین مراد مواد ناپخته غنی از کربن در یک کوره ریز (در مقایسه اساسی مقدار مواد خام) قرار میگیرند و تا دمای 2000 جايگاه سلسیوس پخته میشوند. فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی . در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد تولید کربن فعال از ضایعات کشاورزی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر