فیلم های فرهادی اساسا امضای خاص خودش را دارد، صحیح مانند شلختگی چیدمان منزل ها و حتی میزانسن نماهای داخلی اش که به عمد به بی ثباتی یک خانواده طعنه میزند. شنبه 00/8/15، (اخبار رسمی): هما گویا / سی و یک نما – فیلم های فرهادی در اصل امضای خاص خودش را دارد، درست نظیر شلختگی چیدمان منزل ها و حتی میزانسن نماهای داخلی اش که به عمد به بی ثباتی یک خانواده طعنه میزند. وقتی که خبر همین مبادرت انساندوستانه او در شهر میپیچد، به چهرهای شناختهشده تبدیل میشود. اگرچه مشخص میباشد نیت رحیم، نه بوده میباشد البته انتقادهایی که از او میگردد و شک و شبهههایی که بهرام مطرح میکند، تمامی منطقی میباشند و نمیتوان آن ها را نامعتبر دانست. فیلمهای فرهادی، به لحاظ ریتم و تصویر، جذابیتی داشتند که گاه، ضعفهای فیلمنامه را میپوشاند. همانند فیلمهای سابقش، اصغر فرهادی گشوده هم از قضاوت کردن درباره کاراکترهایش سرباز زده هست و دوربین او تنها حکم نظارهگر را دارد. اما برای کارآکتر رحیم “سوپراستار شدن”، آن نیز حضور در حدود نود در صد (شاید بیشتر) سکانس ها، محک تناول کردن بزرگی برای یک بازیگر هست تا بتوان در گزینه او نوشت: “ستاره ای که متولد شده بود درحال حاضر تبارک شده است”. پهلوان هم فیلم دیگری هست که به طراوت قرارداد اکران و همچنین پروانه نمایش خود را هم اخذ کرده است و به زودی به صف فیلم های در حال سناریو خواهد ضمیمه تا شاهد رقابتی تمام عیار در میان فیلم های گیشه پاییزی را شاهد باشیم. فرهادی در نقطه نهایی فیلم موقعیتی را طراحی می نماید و در آن رحیم اهمیت جعبه شیرینی زندانیای که نو آزاد شده است، به باطن زندان بر می گردد و این شرایط متناقض خیر تنها موجد معنا نشانه شناسی به جهت فیلم نیست، بلکه پارودی اثر ها پیشین کارگردان محسوب می‌شود و حتی از همین جهت از فیلم فروشنده عقب میافتد. در سکانس آخر، هر لحظه منتظر کلیشه ای از سمت مسئول زندان هستیم تا بگوید: آزاد هستی؛ البته انتهای سکانس به طور کامل اصغر فرهادی قهرمان گلشیفته فراهانی رئال است. فرهادی تا دیروز افتخار ایرانیان در جهان بود و جوایزی که میگرفت منجر شور مردم ما میشد، ولی ظاهرا دوراناش به سر رسیده و اهمیت استدلال یا بیدلیل باید وی را در اوج رها کرد تا اهمیت سر به زمین سرد انتقادهای صحیح و نادرست، تحقیرها و تخطئهها بخورد. وی در رابطه حیاتی شیوه قصه فیلم گفت: من تاریخ نگار و مقاله نویس نیستم. وی تصریح کرد: در نظام فکری من نیست اصغر فرهادی پهلوان حمید فرخ نژاد که باج بدهم.

ایندکسر