از آنجا که ما سوله ذوب در اختیار داریم و طی مراحل تولید روزمره، تحمیلی گازهای خروجی ذکر شده از کورههای ذوب متصاعد میشوند، به جهت ساخت پایداری در روند ساخت کاتد مس و دوری از پیدایش هر دسته اختلال در زمینه زیستمحیطی و ایمنی، حتما می بایست همین گازهای ایجاد شده، به اسید سولفوریک تبدیل شوند اما به جهت خاطرجمع شدن از اینکه همین کالا ایجاد شده روی دست نخواهد ماند و به سهولت می تونیم در بازارهای خارجی آن را عرضه نماییم و به فروش برسانیم، می بایست آن را به محصولات دارای ارزش افزوده فراتر تبدیل کنیم. در همگی شرکت ها تولیدکننده فلزات غیر آهنی نظیر مس، گازهایی نظیر SO2 از کورههای ذوب بیرون می شود که اقتصادیترین راه جذب SO2 این گازهای خروجی، تبدیل آن به اسید سولفوریک است. در حال حاضر، به جهت ساخت و فروش اسید سولفوریک در همین مقطع هنگامی مشکلی وجود ندارد البته بایستی توجه داشت که در طولانیمدت به دلیل پارهای از مشکلات پیرامون صادرات اسید سولفوریک و یا حتی در زمینه فروش داخلی به خاطر این که شرکت ها تولیدکننده دیگری هم وجود دارند که در راستا ایجاد اسید سولفوریک در هم اکنون عمل هستند، طرح جامع ساخت اسید فسفریک و اشکال کودهای شیمیایی را در فرمان کار خود قرار دادیم که هماکنون هم نزدیک به 6 ماه می باشد که قرارداد آن اهمیت یک کمپانی خارجی عقد شده است و در هم اکنون تنظیم مهندسی پایه و همینطور FS محصولات همین پروژه هستیم که تا پایان شهریور ماه، مهندسی مبنا مهیا شده و در او‌لین ماه پاییز 1400، برای تعیین پیمانکار EPC جهت اجرای طرح، اقدامات حتمی را آغاز خوا‌هیم کرد. به این ترتیب به دلیل ساخت بها افزوده و ساخت محصولات جانبی دیگری مثل اشکال کودهای فسفاته که باز نیز در درمقابل اهمیت سایر کودها، از قیمت افزوده بیشتری برخوردار هستند، همین طرح بر اساس مبانی اقتصادی انتخاب شده است؛ چرا که بالاترین میزان IRR یا نرخ بازده داخلی مطلوبی را به جهت سهامداران شرکت به یار خواهد داشت. در حالا حاضر، در بازار داخلی از نحوه بورس کالای ایران، اسید سولفوریک تولید شده را عرضه می کنیم و به راحتی به فروش میرسانیم. در درحال حاضر حاضر، شرکت ملی صنایع مس کشور‌ایران سه کارگاه ایجاد اسید سولفوریک در اختیار دارد؛ به طوری که یک واحد کلیدی ظرفیت تولید 600 هزار بدن در سال در مجتمع ذوب خاتونآباد بومی است، یک واحد دیگر در ذوب سرچشمه کرمان بوده که این واحد نیز حیاتی این میزان گنجایش ایجاد در سال هست و سومین کارگاه نیز که قدیمیتر هست و در مس سرچشمه قرار دارد، ظرفیت ساخت 300 هزار تن در سال را دارا است. یک عدد از بازارهای دیگری که در زمره بازار هدف قرار داشته و مورد اهمیت واقع شده است، حوزه استخراج و تولید فلزات پایانی غیر آهنی نظیر کارخانجات هیدرومتالوژی ایجاد مس، سرب و روی و بقیه فلزات می باشد که برای تولید به اسید سولفوریک نیاز دارند. فاز سوم پروژه نیز به محصولات صنایع پاییندستی کارخانجات اسید فسفریک و انواع کودهای شیمیایی اختصاص دارد؛ مانند پروسس کردن فسفو جیپسوم که یکی از محصولات فرعی این فرایند خواهد بود. پروژه اسید فسفریک، عظیم خواهد بود که بها کلی هر سه فاز بالغ بر 300 میلیون یورو است که همانطور که گفته شد فاز نخست تا یک ماه آینده به رخ کامل به بهرهبرداری نهایی خواهد رسید. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه فروش اسید فسفریک 85 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر