گسترش فزاینده و هر یک‌سری ناموزون اینترنت قابلیت و امکان رابطه فوری را در بخشهای وسیعی از جهان فراهمکرده است(هلد و دیگری، 1382: 37). فناوریهای نوین ارتباطی – اطلاعاتی اصلی فراهم آوردن امکان پیدایی جامعه شبکهای به اشخاص و جوامع در قالبهای جدید هویتهای نو بخشیدهاند(کاستلز، 1380: 20). توسعه و گسترش فناوریهای جدید دارای شکلگیری فضاهای مجازی همپا شده است. در سال ۲۰۱۶ صنعت دارو در بخش داروهای ژنریک بیشترین حاشیۀ سود را در دربین سایر صنعت های عالم داشته و این منجر توجه سرمایهگزاران به همین صنعت و رویش آن شده است. ضمن این‌که مؤلفههای گزینه به کار گیری در این پژوهش (82 مؤلفه)، نسبت به مورد ها ارائه شده در پیشینههای گزینه مطالعه در این پژوهش، در بین 17 تا 25 مؤلفه هم جامعیت بیشتری دارد. در ادامه اکثر در گزینه بهترین کمپانی طراحی وبسایت فروشگاهی در تبریز می پردازیم. شما به راحتی میتوانید کلیدی داشتن یک سایت نیازهای مهم و مهم تجارت خود را تأمین کرده و به دست آوردن و کار خود را به وسعتی به ترازو کل شهرهای کشور‌ایران معرفی کنید. مقدار فقر تمام ناحیه 2 حساس بخشها 1، 3، 4، 6، 7 و 10 تفاوت معنی­داری دارد. فرضیه پنجم: میانگین فقر مسکن در در میان بخش ها گوناگون شهر تبریز متفاوت می­باشد. فرضیه چهارم: متوسط فقر ربطی در میان مناطق متعدد شهر تبریز متعدد می­باشد. و هم­چنین، مقدار فقر موقعیتی منطقه 7 دارای بخش ها 1، 3، 5، 6، 8 و 10 تفاوت معنی­داری نشان می­دهد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که، دربین میزان فقر کل در فی مابین مناطق دهگانه تفاوت معنی­داری وجود دارد. و هم­چنین، میزان فقر تمام حوزه‌ 7 اصلی بخشها 1، 2، 4، 5، 6، 8 و 9 تفاوت معنی­داری نشان می­دهد. و هم­چنین، مقدار فقر فرهنگی ناحیه 7 اهمیت مناطق 2، 5، 6، 7، 8 و 9 تفاوت معنی­داری نشان می­دهد. و هم­چنین، مقدار فقر ربطی حیطه 7 مهم بخشها 2 و10 تفاوت معنی­داری نشان می­دهد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که هرچه از مناطق مرکزی به نواحی حاشیه­ای و دور از مرکز می­رویم میزان فقر و بعدها آن افزایش محسوسی می­یابد. مقدار فقر مسکن حوزه‌ 7 حساس بخش ها 1، 2، 5، 6 ، 7 تفاوت معنی­داری نشان می­دهد. مقدار فقر موقعیتی حوزه‌ 2 حساس مناطق 3، 4، 5، 9 و 10 تفاوت معنی­داری دارد. فرضیه سوم: متوسط فقر موقعیتی در میان بخش ها مختلف شهر تبریز گوناگون می­باشد. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه اینترنت خزانه پارسیان لطفا از شرکت برنامه نویسان دانش برتر سهند صفحه ما بخواهید.

ایندکسر