ساخت محیط آهسته در مسکن هم به عواملی همچون مکانیـابی مسـکن نسـبت بـه سـایر عملکردها، مصالح مصرفی، سلسله مراتب در بین داخل و برون و غیره بستگی تام دارد. خاصیت ناهمگنی، اهمیت دوامی و غیر قابل انتقال بودن مسکن از مکانی بـه مکـان دیگـر موجـب متمـایز شـدن مسـکن از سـایر کالاهای اقتصادی شده است. فرآیند رو به رشد جمعیت مرز و بوم در یک سری دهه آخر ایراداتی در حوزه مسکن به وجود آورد که از آن به عنـوان بحـران مسکن یاد می شود.از طرف دیگر، ضرورت اعتنا به امر صرفه جویی بخصوص صرفه جویی در مصـرف انـرژی هـای فسـیلی منجر شده که طراحی اقلیمی به یکی از از مباحث دوچندان دارای تبدیل شود.براساس آمار موجود افـزایش مصـرف انـرژی در ایـران بیش از 5 برابر مصرف جهانی است.بناهای مسکونی اصلی کاربری غیر بازه زمانی بیش از یک سوم انرژی سرزمین را مصرف می کنند. حیاتی توجه به نقشه برج مسکونی و امکانات به عمل رفته در آن طراحی برج های لاکچری متفاوت است و در طراحی نمای داخلی و نمای ساختمان و برج از مصالح لوکس و گران ارزش به کارگیری می شود. مهمترین مو ضوعی که در ارتباط اصلی مسکن باید گزینه توجه قرار گیرد ، انسان است انسان به تبـع طبیعـت ثلاثـه خـویش (متشکل از بدن، نفس و روح) نیازهای سه گانه ای هم دارد. یکـی از نکـات لازم و اهمیت آن می باشد که مسکن می بایست محل و فضای فراهم آورنده آرامـش، آسـایش و سـکینه بـرای سـاکن خـویش باشد. ویژگـی هـای معمـاری مسـکن مناسب می بایست به گونه ای باشد که درجات گوناگون امنیت را به جهت ساکنین آماده آورد. وظیفه مسـکن مطلـوب تـامین توامـاً نیازهـای مـادی (پاسـخ بـه کالبد)، نیازهای کم عقل (پاسخ به نفس) و نیازهای شیخ و معنوی(پاسخ به روح) انسان است. طراحی یک برج مسکونی مناسب برای برآورده ساختن نیازها و سلایق ساکنین آن برای یک طراح اساساً کاردشواری است، چون درنظرگرفتن حالت فرهنگی و رفتاری تعداد کثیری از خانوارها و جواب دهی به تامین نیازهای ساکنین مستلزم شناخت ظریف ازالگوهای رفتاری جامعه و تطبیق آن‌ها به جهت طراحی مسکن ایده آل است. نیاز مسکونی یکی از از مهم ترین نیازهای انسانی به شمار می رود.در طی بیش از یک قرن که اسـتفاده از ساختمان های بلند کلیدی شیوه امروزی در عالم معمول گردیده است، این جور سازه هـا بـرای حـل برخـی از مشـکلات امـروز جوامع نظیر فقدان مسکن ناشی از ارتقا جمعیت شهرها، آیتم استعمال قرار گرفته انـد امـا همـواره بـا مشـکلات و نارسـائی های جدیدی برج مسکونی در حیطه 22 تهران یار بوده اند. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه مهم کجا و روش به کار گیری از برج مسکونی به انگلیسی دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر