فرم اجرای فوتبال آن عصر که به آن «فوتبال مردمی (Folk Footbal)» میگفتند، خیلی حساس چیزی که امروز از فوتبال میدانیم فرق میکرد. زمانی که توپ به بازیکنی عکس العمل کند و کل توپ از خط طولی زمین بیرونبرود، مجموعه رقیب باید توپ را از محل بیرونرفتن آن روی خط، پرتابکند. شاید خیلیها فکر کنند که ماهی و سیبزمینی، عمومیترین و شناختهشدهترین چیز ممکن در بریتانیا باشد: ولی باید به شما بگویم هیچ چیز به جهت عموم مردم بریتانیا نمیتواند بهاندازهی فوتبال مهم، عمومی و همهگیر باشد! دولت از پولی که خرج می نماید سودی نمی موفقیت و درصورتیکه لحاظ به بهره برداری دارد بایستی بیندیشد که تاکنون چه بهره ای برده است. یکبار دیگر آنچه را که گفتیم اهمیت دقت به موردها و شواهد مرور نماییم و مطالب را حیاتی لغات دیگر بخوانیم.1- فوتبال فن ای نه صرف رقابت در عرصه بازی برای رسیدن به شهرت و سود و قدرت بلکه جنگی پهناور در یک میدان ریز و سمبولیک می باشد که میتوان آن را نمونه و نمونه ای از درآمیختن آزادی و ضرورت، صلح و دوستی و خشونت، توان و ضعف، موفقیت و شکست، شعف و غم، امید و نومیدی، مهر و کین و سست همتی و استواری عملکرد و خلاصه رنگ باختن همگی تقابل هایی دانست که تا این زمان در عداد مسلمات بوده اخبار فوتبال رونالدو است. سال 1400 به جهت صادق محرمی خیلی عالی شروع نشد و او مبتلا مصدومیت بود و تنها توانست در پایانی بازی فصل 21-2021 به جهت دینامو زاگرب کرواسی بازی کند، ولی پس از آن همین مدافع راست ایرانی به موقعیت بهتری رسید تاکنون در 8 مسابقه لیگ یک همین کشور و سه دیدار لیوان حذفی به عرصه رفته و یکبار نیز در لیگ قهرمانان اروپا و پنج بار هم در لیگ اروپا بازی کرده که در بیشتر زمانها حضورش در مخلوط حیاتی پیروزی تیمش یار بوده است. آنان هم مشابه مادرند و هم مشابه پدر منتهی وقتی چهره شان تثبیت میگردد در حقیقت یک شباهت غلبه کرده است. آیا ندیده اید که کودکان نوزاد یک روز به مادرشان شبیه اند و روز دیگر بخش اعظم به پدر شباهت دارند. وجود این تعارض ها عامل تعلق به جهان متجدد میباشد حتی می توان گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد میباشد چنانکه درحال حاضر آزادی و ضرورت در فوتبال چنان کلیدی هم توده شده می باشد که چیره دست اندرکاران امر ورزش و حتی عشق و علاقه مندان متوجه حقیقت حادثه نمیباشند و جمع دربین بازی و شغل را نه یک مورد قضیه اساسی بلکه وجهی از ترقی و کمال می دانند گواه و دلیل هم دارا هستند مگر نیکی همین می باشد که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز عمده می شوند و تکنیک ها و تاکتیک های جدید ای در عمل می آید.

ایندکسر