لذا 1 – مقاله کلیدی یک نتیجهگیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمعبندی گردد 2- مورد ها کاربرد یافتهها، محدودیتهای مطالعه و مقدار تعمیمپذیری آن گزینه اعتنا قرار گیرد. هیچگونه تصویر، جدول، گراف، نمودار یا این که رفرنسی در بخشی نیاز نمیباشد و تنها متن باید در آن قرار گیرد. 4- دادهها و یافتههایی که در جداول و نمودارها ارائه میشود نباید در متن تکرار شود و در حد قابلیت و امکان به طور خلاصه در مورد توزیع آنها در نوشته عده بندی رخ گیرد. 2- آنگاه طبقات, مفاهیم یا این که درونمایه های اهمیت اصلی پایین گروه آنها به یار نقل قولهای مستقیم مشارکت کنندگان یا این که دادههای اولیه ثبت شده ابلاغ و تفسیر داده شوند. نشریه علمی پژوهشی آسمان علم حق رد یا قبول و هم ویراستاری مقالات را برای خویش محفوظ میدارد. 2- چگونگی رابطه یافتههای مطالعه حاضر حساس یافتههای دیگر تحقیقات (موافق و مخالف) انجام شده در ایران و دنیا (با ذکر منابع) مقایسه و بررسی (نه صرفا توصیف) گردد و عوارض رد و یا قبول آنان دعوا گردد. آزمونهای آماری گزینه استفاده را با تمام پارامترهای مربوطه مشخص کنید: به تیتر مثال ، متوسط و انحراف معیار (SD): 44٪ (3 ±) و یا این که میانه و فاصله دربین پارکی: 7 سال (4.5 تا 9.5 سال). روشهای آماری به طور تمام توضیح داده شوند، صرف این که دیتاها در برنامه آماری SPSSو یا شبیه آن وارد و بررسی گردید به هیچ وجه کافی نیست. بحث می بایست حاوی عده بندی و سرانجام گیری از یافتهها در راستای چگونگی جواب به هدف ها یا این که سؤالهای پژوهش باشد و در ارائه آن به همین نکته ها دقت شود: 1 – در مطالعات پاره ای این عده بندی فارغ از ابلاغ و تکرار یافتههای عددی و آماری باشد. 2- توضیحات اختصاصیتر در آیتم جنبه یا این که بعدی از ایراد که گزینه اعتنا خاص این مطالعه است. اساسی درود آیا میتوان فقط ترجمه یک سری فصل یگانه از یک کتاب را توصیه داد؟ همین منتخب همان گزیده انگلیسی معمول می باشد فقط پاراگراف های بیشتری از نوشته فارسی باید ترجمه گردد، مخصوصا از بخش های روشکار، نتیجه ها و بحث. کليه بخش های فوق به صورت جداازهم و اساسی همين عناوين بايد بيان شوند. یکی از دیگر از بخشهای اساسی مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه میباشد، اطلاعاتی می باشد که در بخش یافتهها ابلاغ میگردد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اساسی دانلود نوشته ی علمی رایگان وب سایت خویش باشید.

ایندکسر