افتادگی دریچه میترال برای بیشتر اشخاص مشکلی ایجاد نمیکند، بدین ترتیب طبق معمول نیازی به درمان نیست. نارسایی دریچه سه لتی در کودکان معمولا به عامل یک نقص مادرزادی قلبی معدود به نام ناهنجاری ابشتاین ایجاد می شود. برای اشخاصی که علائم نارسایی احتقانی قلب ناشی از افتادگی دریچه میترال ملازم اهمیت نارسایی میترال دارند، به طور معمول جراحی بهترین طرز درمانی است. ولی دریچه گازهایی که حساس استعمال از مواد ترکیبی ساخته می شوند به دلیل مقاومت بالا در برعلیه خورندگی از برتری بیشتری نسبت به آلومینیوم برخوردار است. گرچه قيمت دريچه هاي چدن و كامپوزيت در يك سطح می باشد اما بايد اعتنا داشت كه حیاتی احتساب هزينه حمل، نصب، نگهداري، سرقت هاي احتمالي، خوردگي ها و تخريب ها و ديگر مورد ها كه در بالا ذكر شد قيمت تمام شده دريچه نانوپلیمر روشان به مراتب از دريچه هاي چدني و كامپوزيت ارزان تر مي قیمت روزنه اسلوت باشد. در عاقبت شروع دریچه تنگ شده و جریان خون از طرز دریچه کاهش مییابد. ولی اگر از طرز تستهای دیگر قادر به تشخیص بیماری یا این که گزینش شدت عارضه نباشیم، ممکن میباشد گزینه استفاده قرار گیرد. اهمیت وجود دریچه فن کویل، وضعیت حفظ از دستگاه های حرفه کویل آسان خیس می شود و کاربرد کلی همین روزنه بر این مبنا می باشد. این روزنه از ۳ لت چپ، راست و قدامی (این نامگذاری بر پایه محل دریچه ها در مقطع جنینی قبل از چرخش قلب می باشد). کاتتریزاسیون قلب. اساسی استعمال از این روش، عکس رادیوگرافی پس از تزریق ماده حاجب به شریان گرفته میشود تا هرگونه تنگی، انسداد یا این که سایر ناهنجاریهای شریانی را پیدا کند. موارد خفیف روزنه پیشابراه خلفی ممکن می باشد تا روزگار بلوغ و حتی بزرگسالی بی علامت باشد. آزمایشی که عمل الکتریکی قلب را تصویب می کند، ریتمهای غیر طبیعی را نشان می دهد و گاهی زمان ها حتی میتواند جراحت عضله قلب را تشخیص دهد. تنگی دریچه قلب (استنوزیس): در استنوز روزنه قلبی، لتهای دریچه ضخیم و سفت شده و حتی ممکن است به همدیگر بچسبند. این شیوه به تیتر مکمل اکو برای نگاه با جزییات بیشتر به دریچهها و عضله قلب یا این که برای آمادهسازی برای جراحی دریچه قلب به کار گیری میشود. کسانی که به دلیل افتادگی روزنه میترال دچار نارسایی شدید میترال میشوند، اکثر اوقات جراحی ترمیم یا این که ردوبدل دریچه میتواند برایشان اثر گذار دریچه های اسلوت باشد.

ایندکسر