با توجه به قابلیت جااندازیِ نقطه های جوش و امکان آلوده و کثیف کاریِ نمای قاب روزنه داکت اسپلیت از هرگونه اتصال جوشی بایستی غربت شود تا نمای فعالیت به تمیزترین وضعیت قابل رویت گردد.برای اتصال روزنه داکت اسپلیت پانچی باید از طرز پیچ ازرو یا این که پیچ نهفته بهره جست.این جاپیچها چنانچه بر روی نمای فریم دریچه داکت اسپلیت ساخت شود دریچه بصورت پیچ ازرو و درصورتیکه بر بر روی دیوارفریم روزنه داکت اسپلیت کارگزاری گردد روزنه بصورت پیچ پنهان کارگزاشتن میشود.با اتمام ایجاد کادر نوبت به ایجاد درب روزنه داکت اسپلیت پانچی می رسد.جنس درب از جور ورق پانچیِ آلومینیومی است.قطر رخنه ها یا این که چشمه های پانچ، بنا به مقدار هوای اضطراری جهت دستگاه از ۶ میل به بالا هست.با اعتنا به لولایی بودنِ مدلِ همین دریچه داکت اسپلیت باید درب آن را مهم یک لولا به به قاب ملحق کرد.برای این که ورق پانچِ درب روزنه داکت اسپلیت دچار تاب خوردگی نگردد کناره های محیطی یا این که کناریِ درب روزنه داکت اسپلیت پانچی به میزان 1 تا 2 سانت بصورت نود درجه خم کاری می شود. اساسی اتمام ساخت فریم،نوبت به ساخت درب دریچه داکت اسپلیت می رسد.برای تولید درب دریچه داکت اسپلیت گل سقفی لولایی بایستی به بعدها داخلیِ کادر اعتنا نمود.در واقع سایز درب به مقدار دو میلیمتر از هر بُعد نسبت به بعدها داخلی فریم کوچکتر در حیث گرفته می شود.جنس درب دریچه داکت اسپلیت از ورق آلومینیومی با ضخامت یک میلیمتر می باشد.با استحصال ابعاد درب،نسبت به برش ورق درب روزنه داکت اسپلیت اقدام می کنیم.پس از برش ورق درب دریچه داکت اسپلیت بایستی یک شیار محیطی بر روی بدنه درب دریچه داکت اسپلیت تولید نماییم.پس از تعبیه ی شیار یا این که گُلِ روزنه داکت اسپلیت، حساس خم کاریِ حاشیه ورق درب، ساختار درب روزنه داکت اسپلیت صورت دریچه های داکت اسپلیت می گیرد. پس از اتصال اضلاع پروفیل کادر دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی نسبت به تولید درب روزنه داکت اسپلیت اقدام می کنیم.این درب از ورق آلومینیومی کلیدی ضخامت یک میل به بالا ساخته می سود.ابعاد درب دریچه داکت اسپلیت متناسب ابعاد قاب حاصل می شود.البته از هر طرف به میزان یک تا یک ونیم سانت برای خمکاری در گوشه و کنار درب روزنه بازدبد رشته کویل در نظر می گیریم تا قابلیت و امکان تاب خوردگی را از درب حذف کنیم.پس از ایجاد شرایط سینی بر روی درب جای دریچه مشبک را بر روی درب بصورت قالبی در می آوریم و کانال های هوا را بر روی همین حفره جانمایی می کنیم.پس از فراهم شدن درب دریچه داکت اسپلیت مشبک،آنرا بواسطه لولا به فریم پرچ می کنیم. در محیط هایی که در طراحیِ دیوارها و کفِ آنها از چوب به کار گیری شده برای تناسب در نمای داخلیِ آن فضا، الزاما باید برای پوشش محیط داخلیِ دستگاه حرفه کویل بلید از دریچه مشاهده داکت اسپلیت چوبی( ام دی اف) اساسی پوشش رنگ ضدآب به کارگیری ساخت دریچه مشاهده داکت اسپلیت نمود. تعداد شیارهای محیطی که بایستی بر روی محیط درب این روزنه داکت اسپلیت می بایست تعبیه شود به میزان نیازِ هوای حتمی جهت دستگاه فن کویل از محفظه بسته است و در واقع تک گل یا دوگل بودنِ درب روزنه داکت اسپلیت دقیقا به نیاز دستگاه حرفه کویل به هوا دارد.با اعتنا به لولایی بودنِ دربِ روزنه داکت اسپلیت گل سقفی ،لذا تعبیه قفل به تعداد اضطراری بر روی درب های ان الزامیست.نوع همین قفل ها اکثر وقت ها از جور زیمنسیست که اهمیت کلیدی که به کلیه آن ها میخورد قابل بازوبست است.با اتصال درب به فریم روزنه داکت اسپلیت گل سقفی و هم مهم تعبیه قفل های زیمنسی نوبت به انجام عملیات رنگ میرسد.این عملیات به وسیله دستگاه پاششِ رنگ پودری الکتروستاتیک به کل سطح ها داخلی و بیرونی دریچه داکت اسپلیت گل سقفی شروع و کلیدی قرار دادنِ روزنه در داخل کوره رنگ تکمیل میشود.پس از انجام همین فرآیند و اتمام مراحل پخت رنگ، روزنه داکت اسپلیت را از کوره بیرون و توسط کاورهای مشماییِ ضدضربه میپوشانیم تا درست و سلامت به محل پروژه انتقال و در جای خود تعبیه شود.

ایندکسر