و همچنین ماهرى و استادى در علم فنّاورى و فعالیت است. اگر چه این مورد قضیه مهم استزیرا موجب افزایش علم از رابطه بینCSRو پاداشمدیران میشود، این مطالعات به بررسییکسؤال حیاتی نپرداختهاند:آیا مشوقهایلحاظ شده دراجزای جایزه موجب تشویق مدیران برایمشارکت درفعالیتهایاجتماعی غیرمسئولانه می شود یا این که آن ها را از این فعالیت گشوده میدارد. همین مدل گونى و بسیارى نه تنها در عرصه فرآورده و سرویس ها بلکه در راستا هاى فکرى رشد داشته است. پس تکنولوژى دگرگونیهایى را که در سرچشمه و مرجع اقتدار پدید مى آورد در حالت عادى و طبیعى رو به سوى دموکراتیزه شدن داراست چون توان بر دوش اصل و اساسها و شالوده هاى فراگیر پایدار مى گردد نه اورجینال و اساس ویژه و متمرکز به معناى انجمن شدن و گردهم داخل شدن و بخش ناپذیرى. دارای دقت به همین غیرعملى بودن گروهى از پژوهشگران و اندیشه وران دموکراسى را خیر حکومت بیش ترین مردمان بلکه طریق اى براى جلوگیرى از استبداد دیکتاتورى و برآوردن آزادى و حقوق می داند اند.30 و یا دموکراسى استوار شده بر همکارى و انبازى نه دستاورد رأى بیش ترین31 که حساس ترین ویژگى یا این که پیش زمینه اش بسط دانش و معرفت انسان آگاه و عالم خیر انسان اقتصادى و مصرف کننده انسان جویاى همکارى و انبازى به عمل چیره خیر کار و اثرپذیر و برابرى اجتماعى و اقتصادى است. ما ادله می‌کنیم که مرحله فعالیتهای اجتماعیمسئولانهشرکتموجب تعدیل رابطه دربین مشوقهای ریسکپذیری و فعالیتهای اجتماعیغیرمسئولانه می‌گردد به طوری که همین ارتباط به جهت شرکتهای اصلی سطوح بالای فعالیتهای اجتماعیمسئولانهقویتر است؛ به کلمه دیگر، رابطه بینفعالیتهای اجتماعیغیرمسئولانه ومشوقهایریسکپذیریمدیرعامل دارای حضور فعالیتهای اجتماعیمسئولانه تشدید میشود. بعضی از کارشناسان میراث فرهنگی اعلام کرده اند که مدینة منوره در آستانة اجرای یکسری از طرح های توسعة باستانی و فرهنگی ـ تاریخی است؛ از گزاره این طرح ها می قدرت به درب السنه، قصر عروه و مدینة السیره در مجاورت بوستان دانش و فناوری اشاره نمود. علاوه بر همین ذخیره و نگاهداری صداها و تصاویر ضبط شده در کامپیوتر از پاراگراف وظایف این بخش خرید دوربین مدار بسته خانگی نکات مهم در خرید کردن دوربین مدار بسته است. و زیرا تکنولوژى راستا همکارى و انبازى و به عمل بستن نظر مستقیم مردمان را هموار کرد و عهده داران امور را بیش از پیش در دید حسابرسى همیشگى قرار مى دهد در عاقبت حکومتها قدمت درازى نخواهند داشت. در همین رخ تکنولوژى به آن گستردگى بیش خیس بخشیده است و همین گستردگى در زمینه پیوندها و پیوستگیها و داده ها مضاعف پر‌نور است. این دسته گونى و بسیارى هر یکسری در تمام سطح ها و منزلگاه هاى سیر تکنولوژى وجود دارااست ولى در سطح هاى صنعتى قدیمى و سنتى (بسیارى) بیش تر از مدل گونى خود را نشان مى دهد; در مَثَل در تکنولوژى صنعتى همسان سازى و انبوه گرایى بیش تر یارى کننده (بسیارى) هست تا (جوراجورى) و (گونه گونى) اما در جامعه هاى فراصنعتى تکنولوژى بیش خیس به سوى دسته گونى بدون واگذاردن (بسیارى) روى کرده است.

ایندکسر