CTI اساساً یک مقایسه کیفی است اما در گزینه مواقعی که استعداد تشکیل مسير هادی در تراز خود را دارا‌هستند CTI را می قدرت یک مقایسه یه خرده نیز محسوب کرد. اساساً آزمون استقامت دی الکتریکی فاصله هوایی حیاتی امتحان سطح تحمل ولتاژ ضربه ای بایستی اهمیت ولتاژ ضربه عایق الکتریکی اپوکسی ای انجام شود. استفاده از دستگاههایی مهم عایق جراحت دیده زیاد خطرناک است. در وضعیت عادی، همین ذرات مثل اتم ها یا این که مولکول های مجموعه بندی شده اند که در آن ها تعداد الکترون ها و پروتون ها برابر است، به این ترتیب هر مجموعه از لحاظ الکتریکی خنثی است. در گذشته مواد عایق طبیعی برای عایق هادی ها و به عنوان عایق های حافظ و محافظ به کار گیری می شد. دستکم فواصل هوایی برای عرصه همگن برای وضعیت ایده آل است، یعنی ترتیب قرارگیری الكترودها چنان طراحی شده، که تنش های دی الکتریکی در محل به دست‌کم برسد. مبنای انتخاب دست‌کم مسافت خزش، مقدار ولتاژ متناوب یا این که مقدار ولتاژ مستقیمی هست که بر، مدت دوران طولانی بین دو الكترود، در فاصله خزش برقرار است. دست‌کم فواصل هوایی به جهت میدان ناهمگن را می قدرت فارغ از توجه به ترتیب قرارگیری الکترودها و سوای آزمون استقامت دی الكتریكی به كار برد. ولتاژ مستقیم امتحان عاری از تموج بوده و میزان آن برابر پیک ولتاژ ضربه ای آزمون است ولتاژ مستقیم سه بار و هر توشه به مدت قریه میلی ثانیه در یک شرایط قطب ها و به همین ترتیب اهمیت بده بستان قطب ها اعمال می شود. هر دو وینیل و پی وی سی به عنوان نوارهای پلاستیکی “متعادل” در نظر گرفته می شوند که به جهت طیف وسیعی از مصارف مناسب میباشند – هر دو اصلی خاصیت مشابهی در دمای بالا هستند، اما PVC حساس کمتر دما فراوان بهتر از پس آن برمی آید. وی گفت: تصاویر SEM و اندازههای نانوذرات مهم نرم افزار X-Powder هم این ادعا را ثابت مینماید. فواصل هوایی که مقادیر آن‌ها دربین مقادیر مربوط به میدان ناهمگن و میدان همگن است باید اصلی آزمون استقامت دی الکتریکی در اختیار گرفتن شوند. اگر مسافت هوایی ریز باشد، آلودگی یکنواختی میدان را از در بین می برد. در این مورد ها درصورتیکه اتصال کوتاه به آتش سوزی، برق گرفتگی یا این که اختلال در عمل و بهره برداری نیانجامد، می توان فاصله خزشی را اهمیت فاصله هوایی برابر گرفت. اظهار یک مقدار برای مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای تجهیزات بدین معناست که رده تأسیساتی تجهیزات مشخص میباشد و برای رده تأسیساتی زیر خیس مناسب نیست مگر دارای به کارگیری از وسیله محدود کننده ولتاژ گذرای مطلوب به جهت وسایلی که خود بیش تر ولتاژ ساخت می کنند مانند ادوات انقطاع و وصل اظهار یک مقدار به جهت سطح تحمل ولتاژ ضربه ای به‌این معناست که چنانچه مطابق استاندارد از وسیله استفاده شود، ولتاژ گذرایی که تولید خواهد شد از سطح اظهار شده عمده نخواهد بود.

ایندکسر