مارکوزه منتقد شدید تکنولوژی نو بود.او معتقد بود که تکنولوژی در جامعهء امروزی به توتالیتاریسم راه میبرد.ماکوزه همین فکر را رد می نماید که تکنولوژی در عالم جدید بی طرف میباشد.مارکوزه تکنولوژی را وسیلهای برای احاطه بر مردم میانگارد.این وسیله از آن جهت مؤثر می باشد که به ظواهر خنثی هست البته در واقع مردمان را به سمت بردگی سوق میدهد.در واقع تکنولوژی ابزاری میباشد برای سرکوب فردیت. مارکوزه بیان می کند تکنولوژی نو آزادی بشر را زیر تأثیر قرار داده است.از این رو اعتقاد دارااست که تکنولوژی به سمت جامعهء تک بعدی (ONE-DIMENSIONAL)حرکت می نماید و در جامعه سرمایهداری نو معاند انسان میگردد. جوامع در درحال حاضر گذار دو دستهاند: 1-جامعهء در درحال حاضر توسعه:کشورهایی میباشند که به سمت صنعتی شدن در اکنون حرکتند.جامعهء در درحال حاضر توسعه و گسترش که گوشه ای از جوامع در اکنون گذار می باشد می بایست بتواند نشان دهد که اصلی قانونمندیهای توسعه و گسترش حرکتش به سمت توسعه است. در اواسط دهه 1980، صنعت نیمههادی در آمریکا به حیث رو به نابودی بود. باید اضافه نمود که تکنولوژی نو الگوهای فرهنگی را هم پایین تأثیر قرار دیتا و موجبات تغییر آن‌ها را فراهم آورده است.برای مثال، تکنولوژی بر دستیابی به قدرت،بر الگوی روابط چهره به چهره،نحوهء اجتماعی شدن،اوقات فراغت و دیگر حوزهها تأثیر گذارده است. 2-استفاده از ماشین که مستلزم تجدید ساختار دائمی ارتباط ها اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به جهت خودداری از بروز موانع جزئی در سر شیوه بخشهای متفاوت صنعتی است. کشورهای کمتر بسط یافته برای بقای خویش به تیتر دولتهای ملّی می بایست نوترین دانش فنی را که به جهت بهرهبرداری از منابع آخرین آنها حتمی میباشد به کار گیرند امّا به جهت فراهم نمودن امکان فعّالیت و مشارکت اکثریّت مردمی که حاجتمند و بیسوادند در فرایند زندگی،ضروری است تکنولوژیهای وارداتی را نیز بهسازی کرد و ارتقاء بخشید. 3. دوربین سهگانه – در همین گزینه نیز مدلهای پرو آیفون ۱۱ یک سری سال دیرتر از رقبای اندرویدی خود از این ویژگی بهرهمند شدند. بر اساس گزارشها، اپل امسال یا این که سال آتی از اولی هدست خویش رونمایی مینماید که باید ببینیم از طرف کاربران مهم چه واکنشی روبرو میشود. قره باغیان،1371:ص 849)گالبرایت (GALBRAITH)تکنولوژی را کاربرد سیستماتیک علم علمی به مراد کارها عملی تمجید اخبار تکنولوژی در ایران میکند. لنسکی تکنولوژی را یکی از از معیارهای توسعه و گسترش یافتگی در جوامع انسانی میداند.او در معرفی جوامع انسانی از شاخص تکنولوژی استعمال میکند و بر پایهء میزان رویش تکنولوژی به طبقهبندی جوامع میپردازد،بر این اساس،لنسکی جوامع را به ده طبقه تقسیم بندی نموده هست (LENSKI,1970:PP.79-80): جوامع مبتنی بر شکار و توده آوری. کل قابلیتهای به فعالیت رفته در سمعک هوشمند، درسمعک هوشمند وایرلس وجود دارد، ولی مزیت اصلی این نسل از سمعکها ارتباط وایرلس (بیسیم) در بین دو سمعک میباشد. از جمله مباحث اهمیت در پروسه توسعه نگاه جامعه به تکنولوژی است.عدهای معمولا تکنولوژی را در معنی دوچندان معمولی در حد اتومبیل آلات خلاصه می‌نمایند و از تکنولوژی پیچیده این را میفهمند که ماشین آلات پیچیدهتر به کار گرفته شود در حال یکه حقیقتا اگر از درون یک فرهنگ وتمدن صنعتی به این مقوله بنگریم چنین نیست.

ایندکسر