اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

اهمیت ارتقا شوری نقش تعدیلکنندگی پتاسیم کمرنگتر شد و در شوری 100 میلیمولار به کمترین مقدار (افزایش 6 درصدی) رسید که اصلی نتیجه های کاربرد پتاسیم سیلیکات در توتفرنگی (Yildirim et al., 2009) و انگور (Azizi et al., 2017) نشاندهندة نقش پتاسیم در پایداری رنگیزههای فتوسنتزی و ارتقاء شتاب فتوسنتز در تنش شوری مطابقت دارد. همین نتیجه ها نشاندهندة نقش پتاسیم در تعدیل و کمتر اثر شوری در تخریب کلروفیل b بود که آلرژی بیشتری به همین تنش داشت (جدول 4)؛ هرچند تغییرات تراز برگ و میزان نور دریافتی هم ممکن است در تغییر این نسبت تأثیرگذار باشند. همین ماده به صورت آرکانیت وجود دارااست ولی در مقادیر به اندازه وجود ندارد. میزان کاهش کاروتنوئید دارای ارتقا شوری بهترتیب برابر 25 و 47 درصد در مقادیر پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % بود که نشاندهندة اثر منفی و معنیدار سدیم در این مخلوط می باشد (جدول 4). کاروتنوئیدها از رنگیزههای فتوسنتزی هستند که میزان آنان بر اثر تنش شوری بهدلیل تشکیل گونههای فعال اکسیژن در برگ (Parida and Das, 2005) و بازدارندگی نوری (Akcin and Yalcin, سولفات پتاسیم پودری خدمات حمایتی 2016) بهطور معنیداری کمتر مییابد. این فرمان در مکانی که غلظت سدیم خاک بیش از پتاسیم هست اهمیت مهم هست . از آنجا که همین دو اسید و باز کار کشته هستند، بدین ترتیب سولفات پتاسیم نمکی خنثی است. به منظور ارتقاء باروری میوه ها و پرهیز از فقدان پتاسیم در خاک، عملیات کود دهی را قبل از شروع رشد میوه ها به این معنی که در اوایل فصل بهار و در حین پرورش میوه ها می قدرت انجام داد. پتاسیم به عنوان یکی از از موادسازنده فعال کننده آنزیم ها در گیاهان شناخته می شود. در کشت های هیدروپونیک استفاده از سولفات پتاسیم مناسب ترین انتخاب از بین کودهای پتاسیمی است. این ها بلورهای سولفات پتاسیم و سولفات های منیزیم، کلسیم و سدیم است. این مطالعه توسط Glauber ، Boyle و Tachenius گزینه مطالعه قرار گرفت. اما در صورتی که پتاسیم گزینه نیاز برای آنها خواسته نشود موقعیت و کیفیت آن ها به طور چشمگیری کمتر میابد. سولفات پتاسیم کمپانی پگاه محفظه آرین در سایزهای مختلف( حت ریز تر از 015/0 میلی متر) ایجاد می شود ایجاد سولفات پتاسیم سولفات در اندازه ریز منجر می شود محلول سولفات پتاسیم به راحتی توسط گیاه جذب شود. این امداد می نماید تا از تجمع مازاد K به وسیله گیاه جلوگیری شود و همچنین جراحت احتمالی نمک را به دست کم می رساند. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و روش استعمال از کود سولفات پتاسیم جهاد کشاورزی دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
معرفی ۶۰ تا از بهترین فیلم های 2022 که حداقل یکبار باید ببینید